Skip to content

Reglement

Bedrijfsreglement Gelderse Spitsgatters

K.V.K Arnhem nr. 86107550          
Bankrekening: NL 69 RABO 0367599325
 • Dit regelement geldt voor het gehele terrein bestaande uit steigers, het bijbehorend stallingterrein en het aldaar bevindende gebouw.
 • Een ieder die zich op het stallingterrein of in de werkloods bevindt, dient de aanwijzingen van de exploitant op te volgen.
 • Het betreden van het terrein en het gebouw is op eigen risico.
 • Bij gebruik van de stalling dient men in overeenstemming met de voor het terrein geldende milieuvergunning te handelen. (Deze ligt bij ons ter inzage.)
 • Het is verboden binnen of buiten las en slijpwerkzaamheden of brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten. Bij schuurwerkzaamheden is een stofzuiger verplicht. 
 • Voor het verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden in het algemeen dient toestemming te worden gevraagd aan de exploitant welke bepaalt of deze   werkzaamheden kunnen worden verricht.
 • Aan de huurder zal een brandblusapparaat ter beschikking worden gesteld. Deze dient na de werkzaamheden op kantoor te worden ingeleverd.
 • Het al dan niet tijdelijk houden van gasflessen aan boord in de stalling is verboden.
 • Benzinetanks dienen leeg en ontlucht te zijn. Losse benzinetanks mogen niet aan boord en in de stallingsloods worden gehouden.
 • Open vuur aan, op, in of bij een vaartuig op het stallingterrein en in de werkloods is verboden.
 • Accu’s dienen te zijn afgekoppeld en de polen of klemmen daarvan dienen te zijn geïsoleerd in de werkloods.
 • Het opladen van accu’s mag slechts geschieden met een toezichthouder die aan boord of in de directe nabijheid van het vaartuig aanwezig is en indien het bedrijfspand gesloten is.
 • Het gebruiken van elektrische kachels is ten strengste verboden.
 • Vaartuigen mogen slechts op walstroom zijn aangesloten indien een toezichthouder aan boord is of zich in de directe nabijheid van het vaartuig bevindt.
 • Huishoudelijk afval, waaronder mede te verstaan hout, glas, karton, papier e.d. dienen te worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde container naast de botenlift. afval dat niet van uw boot komt is niet toegestaan.
 • Chemisch afval, waaronder mede te verstaan oplos en afbijtmiddelen, verdunners, oliën, vetten, verfresten, lege blikken, verfrollers, kwasten, bakjes, resten anti-fouling, accu’s, batterijen en kitten dienen te worden gedeponeerd in de hiervoor geplaatste container naast de botenlift.
 • Bij schuur-en of verf afkrab werkzaamheden is het gebruik van een dekzeil verplicht. 
 • Het is niet toegestaan kwasten e.d. te reinigen in de wasbakken.
 • De ruimte om en onder uw schip dient dagelijks na vertrek opgeruimd en schoon te worden achtergelaten. 
 • Tijdens de stalling in de werkloods is het niet toegestaan aan boord van de vaartuigen te overnachten.
 • Het terrein en de werkloods zijn op maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 uur tot 16.30 uur op zaterdag van 9.30 uur tot 14.00 uur en op zondag gesloten.
 • Gelderse Spitsgatters is niet aansprakelijk voor welke aard of door welke oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht, of verlies of diefstalvan enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming. Schade toegebracht aan eigendommen van de exploitant en/of aan derden moeten door de veroorzaker worden vergoed.Ladders moeten bij afwezigheid onder het vaartuig aan een ketting worden opgeborgen.
 • Het is niet toegestaan andere firma’s of derden werkzaamheden te laden doen aan de boot zonder toestemming van de haven.
 • Er mag geen leidingwater gebruikt worden voor het schoonspuiten van uw vaartuig

Deze regels zijn verplicht gesteld door verzekeringsmaatschappij, politie en brandweer met het doel gevaarlijke omstandigheden zoveel mogelijk te vermijden. met het doel gevaarlijke omstandigheden zoveel mogelijk te vermijden.

Request for Fly

Play Video